Posts

Common Mormon [Papilio polytes ledebouria]

Zebra longwing (Heliconius charithonia)

Tiger longwing (Heliconius hecale)

Scarlet mormon (Papilio rumanzovia)

Common postman (Heliconius melphomene)

Paper kite (Idea leuconoe)

Leopard lacewing (Cethosia cyane)

Brown clipper (Parthenos sylvia philippinensis)